Ett känt citat från den kinesiska filosofen Laozi lyder ”En resa på tusentals mil börjar med det första steget.”

För personer som deltagit i en intensiv primärvårdsbehandling ökar chanserna för hållbar nykterhet för varje vecka som de jobbar aktivt med sitt eget tillfrisknande.

Men trots att många klienter inleder sin resa i slutenvårdsbehandling så handlar långsiktigt tillfrisknande egentligen mer om att lära sig coping- och kommunikationsstrategier som man kan använda i vardagen. Utan möjligheten att öva på dessa ökar risken att man återgår till gamla beteenden och återfaller i missbruk. Tidigt i tillfrisknandeprocessen är därför eftervård och socialt stöd en avgörande framgångsfaktorer för bestående livsstilsförändring. I eftervården kan klienten också, i en trygg miljö, få hjälp med att bygga sitt nya liv på grunden av det de de har lärt sig lärt sig i den mer intensiva inledande fasen av behandlingen.

Klienter som deltar i eftervård ges också möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter av att använda olika copingstrategier i vardagen. De kan få feedback på hur de kan utveckla dessa färdigheter och få en bekräftelse på att de utvecklas i rätt riktning. En annan fördel med eftervård är att det skapar möjligheter för klienter att möta människor med liknande erfarenheter och få socialt stöd. I eftervårdsgrupper kan också deltagare med längre nykterhet dela med sig av sina erfarenheter till klienter som just inlett denna fas. Genom att göra detta stärker de mer erfarna deltagarna också sitt eget åtagande.

Phil Archambaut på NARA NW säger att "tio procent av ditt tillfrisknande sker på behandlingshemmet. De resterande 90 procenten inleds när du kommer hem igen”.

På iCAAD-konferensen i Stockholm den 21 februari vill vi utforska denna fråga. Vi vill utmana det vi redan tror oss veta och skapa en diskussion där deltagare och experter jobbar tillsammans för att hitta nya lösningar som utgår från olika erfarenheter och kunskaper.

Det övergripande temat är eftervård och vi kommer, med hjälp av några av världens främsta experter, sätta fokus på hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan jobba långsiktigt med tillfrisknande. Ett stort antal studier har visat att regelbundet deltagande i eftervård är en av de faktorer som bäst predicerar framgångsrik behandling. I en metastudie av eftervård från 2009 (McKay) fann man att det inom missbruksområdet finns ett ökande intresse för utveckling och implementering av behandlingsprogramme som sträcker sig från hela vägen frånavgiftning till stödinsatser som sker eftervården har avslutats till de stödinsatser som sker efter att eftervårdsprogrammemet har avslutats (ASAM, 2001; Dennis, Scott, & Funk, 2003; Humphreys & Tucker, 2002; McKay, 2005; McLellan, Lewis, O'Brien, & Kleber, 2000; Simpson, 2004).

I de flesta länder som vi besökt finns det på både lokal och nationell nivå, ett stort intresse för eftervård och mer effektiva behandlingsmodeller. Både inom den privata och den offentliga sektorn har man börjar prata om likheterna mellan beroendesjukdom och andra kroniska sjukdomar och bristerna inom beroendevården uppmärksammas allt mer (McLellan et al., 2000; McLellan et al., 2003). Antalet forskningsstudier som undersöker olika modeller för eftervård ökar också stadigt.

Med allt detta i baktanke kommer vi till Stockholm med målsättningen att utmana begreppen primärvård och eftervård. Vi vill tillsammans med deltagare och experter se om vi kan påverka de insatser som redan genomförs och de som planeras. Vi kommer att utforska betydelsen av att arbeta i multidisciplinära team och hur man kan erbjuda integrerad beroendevård både inom den privata och offentliga sektorn. De inbjudna talarna kommer att presentera olika synsätt och behandlingsmodeller med fokus på hur praktiskt kan arbeta med beroendesjukdom, trauma och samsjuklighet. Bland talarna återfinns representanter för olika yrkesroller bl.a. Prof. e.m. Åsa Nilsonne, traumaexperten Judy Crane, Dr Florian Kaplick från Castle Craig Hospital och Dr Charlotte Skoglund som har forskat på sambandet mellan ADHD och beroende.

Du hittar mer information om konferensen och talarna och kan anmäla dig på www.icaad.com Om du anmäler dig före 31 december får du 25 procents rabatt på deltagaravgiften.